cizí slova

Monday, June 20, 2011

lekce angličtiny

Lesson 209
Dnes se podíváme na slovesné spojení, sestávající ze slovesa to date - datovat, èástice back - zpìt a pøedložky to - k. Frázové sloveso to date back to se používá ve významu pocházet z urèité doby. Poslechnìte si výòatek z pøednášky o místních CUSTOMS AND TRADITIONS - zvycích a tradicích, které DATE BACK TO THE MIDDLE AGES - pocházejí ze støedovìku:
LECTURER: Some of these customs and traditions date back to the Middle Ages. Now of
course there are some people who believe they date back even further. Well, I think they’re wrong. I mean those people who believe the customs and traditions date back further than the Middle Ages. Because if we look at the latest evidence, we can…
Pøednášející øekl, že nìkteré zvyky a tradice, o nichž mluví DATE BACK TO THE MIDDLE AGES - pocházejí ze støedovìku. I když pøed èasovým urèenímje obvykle pøedložka to, urèující dobu, z níž nìco pochází, je možné ji za urèitých okolností vynechat. V uvedené ukázce bylo øeèeno, že nìkteøí lidé se domnívají, že zmínìné zvyky a tradice - DATE BACK EVEN FURTHER - jsou dokonce z rannìjší doby. A ještì jedna situace. Prùvodkynì v muzeu ukazuje turistùm sklenìnou nádobu, která DATES BACK TO THE 16TH CENTURY - se datuje ze 16. století.
GUIDE: Now this beautiful glass pot dates back to the 16th century -
VISITOR: Oh, yeah. That is beautiful. Can I look at it properly?
GUIDE: Please, sir. Don’t touch… oh!
VISITOR: Oh… I’m sorry!
GUIDE: Well… as I was saying: that beautiful pot, now in pieces on the floor, dated
back to the 16th century.
Prùvodkynì øekla divákùm, že ta krásná sklenìná nádoba DATES BACK TO THE 16TH CENTURY - pochází ze 16. století. Jeden z turistù se chtìl na exponát lépe podívat a v dùsledku toho prùvodkynì musela svùj výrok zmìnit: THAT BEAUTIFUL POT, NOW IN PIECES ON THE FLOOR - ta krásná nádoba, teï ve støepech na podlaze - DATED BACK TO THE 16TH CENTURY - pocházela ze 16. století.

Labels:

Wednesday, May 25, 2011

lekce angličtiny

Lesson 208
Dnes si probereme frázové sloveso to cry off, skládající se ze slovesa to cry - plakat a adverbiální èástice off. Používá se ho obvykle ve významu odvolat, zrušit nìjaký dojednaný program nebo plán. První rozhovor se odehrává na tenisovém kurtì. Emma se tam mìla sejít s nìkolika pøáteli, ale dostavil se jen jeden z nich, Mike. Poslechnìte si jejich dialog.
EMMA: Where are Sheila and Dan? I thought they were playing too.
MIKE: They were. But they both cried off at the last minute.
EMMA: Oh, so it’s just you and me then.
MIKE: That’s right, just you and me.
Emma mìla hrát tenis se Sheilou a Danem, ale Mike jí oznámil: THEY BOTH CRIED OFF AT THE LAST MINUTE. Oba to v poslední chvíli zrušili. A ještì jeden pøíklad použití: bude to telefonický rozhovor Anny s Petrem. Anna pøipravuje veèírek, ale zjišuje, že více než polovina lidí, kteøí pùvodnì pøijali pozvání - HAVE CRIED OFF - se omluvila.
ANNA: Peter, you are still coming to the party, aren’t you.
PETER: Well… yes.
ANNA: Oh, thanks heavens. In the past two days more than half the people who said
they would come have cried off.
PETER: Anna, that’s awful.
ANNA: You’re telling me.
PETER: Well, don’t worry. I certainly won’t cry off the party. Er, unless there’s really
serious problem, of course.
Když se Anna zeptala Petra, zda stále ještì hodlá na její veèírek pøijít, øekl, že ano. Annì se ulevilo, protože v posledních dvou dnech - MORE THAN HALF THE PEOPLE WHO SAID THEY WOULD COME HAVE CRIED OFF - se více než polovina lidí, kteøí øekli, že pøijdou, omluvila. Petr Annu ujišoval: I CERTAINLY WON´T CRY OFF YOUR PARTY. Já zcela jistì z tvého veèírku nevyklouznu. Dodává ale - UNLESS THER´S A REALLY SERIOUS PROBLEM, OF COURSE - pokud ovšem nenastane nìjaký vážný problém.

Labels:

Monday, May 09, 2011

Lesson 207
Dnešní frázové sloveso je to play up a používá se ho v dvojím významu. Ten první se vztahuje vìtšinou na zlobivé dìti nebo vùbec na špatné chování. K tomu nejprve rozhovor paní Jonesové s jejím mužem. Oba manželé jdou veèer do spoleènosti a o jejich malé dìti se bude starat A NEW BABYSITTER - nová peèovatelka, Sally. BABYSITTER se najímá obvykle na omezenou dobu - není to pravidelná služba. Poslouchejte, co teï øekne paní Jonesová Sally.
MRS JONES: We’re going now, Sally. I hope you’ll be all right.
SALLY: I’m sure I will, Mrs Jones.
MRS JONES: Now don’t worry if the children play you up.
SALLY: What do you mean?
MRS JONES: Oh, didn’t I tell you? They always play up with a new babysitter. It’s their way
of being freindly. But they’ll tire of it after an hour or two, or three.
Paní Jonesová Sally øekla: DON´T WORRY IF THE CHILDREN PLAY YOU UP. Nedìlejte si starosti, jestli budou dìti zlobit. A vyvìtlila proè: THEY ALWAYS PLAY UP WITH A NEW BABYSITTER. Vždycky zlobí, když pøijde nová peèovatelka. Je to prý projev pøátelství. Ale - THEY´LL TIRE OF IT AFTER AN HOUR OR TWO, OR THREE - Unaví je to po hodinì, dvou nebo tøech. Dnešního frázového slovesa to play up používáme také o zdravotních potížích. Jako pøíklad uvedeme rozhovor lékaøe s pacientem panem Jonesem v ordinaci:
DOCTOR: Now, Mr Jones. What’s the problem?
JONES: My leg’s playing up. Everytime I move it like this, it… oh!
DOCTOR: I see. Your leg plays up everytime you… what was it again?
JONES: Everytime I move it like this… aah!
DOCTOR: Well, Mr Jones, the remedy is simple.
JONES: Is it?
DOCTOR: Naturally. Don’t move your leg like that and it won’t play up.
Pan Jones øekl lékaøi: MY LEG´S PLAYING UP - Zlobí mnì noha, mám potíže s nohou. Pokaždé, když s ní urèitým zpùsobem pohne, pùsobí to prý bolest. Lékaø pøišel velmi rychle na øešení: DON´T MOVE YOUR LEG LIKE THAT AND IT WON´T PLAY UP. Nehýbejte tou nohou takhle a nebude vás zlobit.

Labels:

Tuesday, March 08, 2011

lekce angličtiny

Lesson 206
Dnes si probereme slovesné spojení to act up, které sestává ze slovesa to act - jednat a èástice up.Takto vzniklé frázové sloveso se èasto používá v souvislosti s rùznými stroji nebo pøístroji, které øádnì nefungují. Nejprve si k tomu poslechnìte rozhovor Sally s Davidem v kuchyni, plné kouøe - FILLED WITH SMOKE, a to proto, že David BURNT THE TOAST - spálil topinku.
SALLY: What is all this smoke? Oh, David, you’ve burnt the toast again.
DAVID: It’s that stupid toaster. It’s always acting up.
SALLY: No, David, not always. It doesn’t act up when I use it.
Když Sally vytkla Davidovi, že už zase spálil topinku, ten se bránil: IT´S THAT STUPID TOASTER. IT´S ALWAYS ACTING UP. Za to mùže ten hloupý opékaè topinek. Ten stále pùsobí problémy. Sally s ním ale nesouhlasila: IT DOESN´T ACT UP WHEN I USE IT. Nezlobí, když ho používám já. A ještì jeden dialog, tentokrát v kanceláøi. Pan Smith pøišel pozdì do práce a omlouvá se své šéfové.
SMITH: Sorry I’m late, Mrs Evans. The car’s acting up again.
MRS EVANS: Smith, that’s the third time this week. Why don’t you take it to a garage?
SMITH: No, that’s the problem. Every time I take it to a garage it acts up worse
than before.
Pan Smith ze svého pozdního pøíchodu vinil auto: THE CAR IS ACTING UP AGAIN.
Auto mi zase pùsobí problémy. Paní Evansová navrhla, aby ho dal do autoopravny - A GARAGE - ale pan Smith namítl, že kdykoli ho dá opravit - IT ACTS UP WORSE THAN BEFORE - trápí ještì víc než pøedtím. Dnes jsme frázového slovesa to act up použili výhradnì o mechanických závadách, ale dá se ho použít i o zdravotních potížích nebo o lidech, kteøí se nechovají, jak by mìli.

Labels:

Wednesday, February 09, 2011

lekce angličtiny

Lesson 205
Dnes máme na programu spojení to ask for, které se skládá ze slovesa to ask - žádat, ptát se, a pøedložky for - pro. Vzniklé frázové sloveso to ask for se používá v neformální mluvì ve významu øíkat si o nìco, koledovat si o nìco; obvykle se pojí se slovem TROUBLE - potíže, nepøíjemnosti. HE´S ASKING FOR TROUBLE. Øíká si o nepøíjemnosti. Anebo - HE´S ASKING FOR IT, kde zájmeno IT zastupuje TROUBLE. Jak se dnešní frázové sloveso používá, uslyšíte v rozhovoru Tracy s otcem. Tracy se chystá na veèírek.
DAD: Tracy, I don’t think you should go to that party tonight.
TRACY: Oh, Dad. Why not?
DAD: I know what happens at those parties.
TRACY: What are you talking about?
DAD: Trouble, my girl. That’s what I’m talking about. And if you go to that party
you’re asking for it.
Tracin otec si nepøeje, aby jeho dcera na veèírek šla. Øíká jí: I KNOW WHAT HAPPENS AT THOSE PARTIES. Vím, co se na takových veèírcích dìje. A když se ho Tracy zeptala, co má na mysli, otec dodal: IF YOU GO TO THAT PARTY, YOU´RE ASKING FOR IT. Jestli na ten veèírek pùjdeš, budeš si koledovat o nepøíjemnost. A ještì jeden pøíklad. Rupert je se svou dívkou Viktorií ve vinárnì a nelíbí se mu, že se na ni dívá jiný muž. Hrozí mu, že mu dá - A PUNCH ON THE NOSE - ránu do nosu.
RUPERT: That man’s asking for trouble.
VICTORIA: Which man?
RUPERT: Over there in the corner. He keeps staring at you..
VICTORIA: Oh, Rupert, let him stare. It’s not important..
RUPERT: I say it is. Hey, you in the corner! I’m warning you. You’re asking for a punch
on the nose!
Rupert ukázal na muže v rohu, který na jeho dívku upøenì civìl, a øekl jí. THAT MAN´S ASKING FOR TROUBLE. Ten èlovìk si øíká o nepøíjemnost. Viktorie to nepovažovala za dùležité a øekla Rupertovi, aby si ho nevšímal, ale Rupert na muže zakøièel: YOU ARE ASKING FOR A PUNCH ON THE NOSE! Koledujete si o ránu do nosu!

Labels: